Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BRANDERUP UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

§ 1

FORENINGENS NAVN : Branderup Ungdoms- og idrætsforening
STIFTET : 1919
HJEMSTED : Tønder Kommune

§ 2

HOVEDFORMÅLET MED BRANDERUP UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING ARBEJDE ER AT VÆRE EN

KUTUREL OG IDRÆTSLIG FAKTOR I LOKALSAM-
FUNDET MED ET BREDT AKTIVITETSGRUNDLAG.

FORENINGENS FORMÅL ER GENNEM SINE AFDELINGER LOKALT AT
MOTIVERE SÅ MANGE SOM MULIGT TIL AT DYRKE OG BEVAR INTRESSEN FOR IDRÆT OG
KULTURELT ARBEJDE.
BEGREBER SOM FAIR PLAY, KAMMERATSKAB OG SAMARBEJDE SKAL SØGES
FREMMET MEST MULIGT I ARBEJDET.
DET ER FORENINGENS MÅL I VIDEST MULIGT OMFANG AT UDDANNE GODE LEDERE TIL ALLE
IDRÆTSGRENE SAMT TIL BESTYRELSES-ARBEJDE OG TIL KULTURELT ARBEJDE.

§ 3

Foreningen er tilsluttet D.G.I. Sønderjylland, D.I.F. D.B.U. J.B.U. J.H.F. D.B.F. og er dermed
underlagt disse foreningers love og vedtægter.
§ 4

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Passive medlemmer er forenings støttemedlemmer.

§ 5

Foreningen styres af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer der er fuldgyldigt
medlem af bestyrelsen, samt evt. 1-2 ungdomsmedlemmer, der alle vælges på foreningens
generalforsamling. Hvert medlem vælges for to år, ungdomsmedlemmer dog kun for et år.
Derudover 1 kasserer som vælges af bestyrelsen.

§ 6

6.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den afholdes hvert år inden
udgangen af april. Der indkaldes skriftligt/annonceres med mindst 8. dages varsel.
6.2. Ethvert medlem kan stille forslag til dagsordenen. Et sådant må være indsendt til formanden
senest 5 dage før generalforsamlingen.
§ 7

7.1. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle sager afgøres ved
almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til
ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Blanke stemmer er ugyldige stemmer.
7.2. Alle medlemmer over 14 år har stemmeret.
7.3. Afstemningen skal, hvis der er ønske herom, fortages skriftligt.
7.4. Der føres særskilt protokol ved generalforsamlingen.
§ 8

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Regnskab
6. Drøftelse og godkendelse af pkt.3 & 4
7. Øvrige udvalgsberetninger
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt.1-2 ungdomsmedlemmer, suppleant, samt
revisor og evt. revisorsuppleant
10. Evt.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden og mindst 3
bestyrelses-medlemmer finder det fornødent, eller når 35 af foreningens aktive
stemmeberettigede
Medlemmer begærer denne ved underskrift og vedlægger forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og
den skal indvarsles i lighed med ekstraordinær generalforsamling.

§ 10

10.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er forpligtet til at varetage forening interesser,
samt holde foreningens materialer og midler i forsvarlig stand og orden.
10.2. Bestyrelsen fastlægger programmer og møder for aktivitetsåret.

10.3. Bestyrelsen nedsætter det antal aktivitetsudvalg, den finder påkrævet.
10.4. Bestyrelsen fastsætter de årlige aktivitetskontingenter.

§ 11

Sekretæren fører protokol over foreningens arbejde og forhandlinger. Protokollen godkendes og
underskrives af bestyrelsens medlemmer, senest ved efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 12

12.1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens
respektive formue.
12.2. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
12.3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte
af

§ 13

Foreningens regnskabår går fra 1.1 til 31.12 og senest 5 dage før den ordinære generalforsamling
giver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.

§ 14

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af ejendom
samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
Øvrige økonomiske dispositioner kræver kassererens underskrift.

§ 15

Bestyrelsen har ret til at fratage medlemsretten i kortere eller længere tid for medlemmer, der
modvirker foreningens formål. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling og er dermed underlagt reglerne i § 7 stk. 1.

§ 16

Til gyldig udmeldelse af foreningen kræves, at det sker skriftligt til foreningen med mindst 14.
dages varsel, og at medlemmet ikke er i kontingentrestrance.

§ 17

17.1. Foreningen må kun opløses, når 2/3 af deltagende medlemmer i to på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

17.2. Ved evt. opløsning af foreningen tilfalder foreningens evt. formue almenvelgørende eller
almennyttigt idræts- og ungdomsarbejde i Branderup lokal område.